Rotaneta Terms of Use

İşbu Kullanım Şartları (“Şartlar”) Rotaneta aracılığıyla tekne kiralama hizmeti alan Tekne Sahiplerini ve Kiracıları (birlikte “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”) bağlar nitelikte bir sözleşme olup, Kullanıcılar aşağıda tanımlanan Rotaneta hizmetlerini kullanarak işbu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

1. HİZMETİN TANIMI:
Rotaneta, işbu web sitesi ve erişilebilir kıldığı diğer web siteleri üzerinden, tekne sahibi veya tekneleri işletme hakkı sahibi kişiler (“Tekne Sahibi”) ile tekne kiralama hizmeti almak isteyen Kiracıları bir araya getiren, Tekne Sahiplerinin kiralayacakları teknelerinin tanıtımını ve kiralık ilan verme olanağı, Kiracılara ise istedikleri tarih ve yerlerde tekne kiralama hizmeti almalarını sağlayan ve bu kişileri bir araya getiren bir platformdur.

Rotaneta, Tekne Sahipleri ve Kiracılar’a, Üye olarak Site’yi kullanmak ve Site aracılığıyla işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’den (Sözleşme’de açıklandığı sınırlar ve koşullar çerçevesinde) yararlanmak konusunda münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Hizmetler’in kayıtlı bir kullanıcısı olmamış olsanız dahi, Site’ye ya da Hizmetler’e kayıt olarak, erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullar’a uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Rotaneta arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Rotaneta, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve de tek taraflı olarak değiştirebilir. 

Eğer bir Kiracı, Tekne Sahibi’nin Tekne’si için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne Sahibi’nin Tekne’sini kullanırsa, söz konusu kullanım ile ilgili hukuki ilişki ve anlaşma Tekne Sahibi ve Kiracı arasında kurulur ve Rotaneta söz konusu hukuki ilişkiye ve anlaşmaya taraf değildir ve bu hukuki ilişkinin veya anlaşmanın şartlarıyla bağlı olmaz, söz konusu hukuki ilişki ve/veya anlaşma çerçevesindeki ifa etmeme ya da uygunsuz veya eksik ifa hallerinden veya söz konusu hallerin sonuçlarından sorumlu olmaz.

Onsekiz (18) yaşını doldurmamış Üyeler Kiracı veya Tekne Sahibi olarak Kabul edilmeyecektir. Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi olabilmek için, onsekiz (18) yaşın üzerinde olduğunu ve sağladığı tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu Rotaneta’ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Kiracı, kendi adına ya da onun adına hareket eden herhangi bir acente ya da temsilci adına, bir Tekne Sahibi ile anlaşmaya girecek yasal yetkinliği olduğunu Rotaneta’ya beyan, taahhüt ve garanti eder.

Rotaneta’nın, Kiracılar, Tekne Sahipleri ve Site ya da Hizmetler’in diğer kullanıcılarının davranışlarının ya da herhangi bir Tekne, Deneyim ya da İlan’ın üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder. Başka bir ifade ile, hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri, Rotaneta’nın (i) Kiracılar’ın davranışlarından, (ii) Tekne Sahipleri’nin davranışlarından, (iii) Site’yi ya da Hizmetler’i kullanan başkaca kişilerin ve Üyeler’in davranışlarından (iv) İlanlar’ın içeriklerinden ve de İlan’da yer alan her türlü açıklama, resim ve sair içerikten sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler (Şüpheye mahal vermemek adına “davranışlar” ifadesi her türlü beyan, açıklama ve ifadeyi de içermektedir). Bu çerçevede, her bir Kiracı, Tekne Sahibi, Üye ve Site’nin ya da Hizmetler’in diğer kullanıcıları, kendi davranışları nedeniyle Rotaneta’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı derhal tazmin edecektir.

Kullanım şartları kapsamında “Tekne” Site’de yayımlanmaya uygun bulunmuş, yelkenli, motor yat, katamaran ya da herhangi bir çeşitte deniz taşıtını ifade eder.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki 6587 Sayılı Kanun ile bağlı mevzuat kapsamında Rotaneta “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olarak hizmet vermekte olup, ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın “Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haiz Tekne Sahipleri ile Tüketici olup olmadığına bakılmaksızın tekne kiralama hizmeti alacak Kiracıları bir araya getirmektedir. Rotaneta Tekne Sahipleri’in tekne kiralama hizmeti vermesi için verecekleri ilanları sitede bulundurarak verilecek hizmetin teşhir edilmesini sağlar, teknelerin kiralanması için rezarvasyon yapılmasına aracılık eder ve yapılacak ödemeleri komisyon karşılığı tahsil ederek Tekne Sahibi’ne aktarır.

Rotaneta hizmetleri, hiçbir şekilde Kullanıcıların herhangi birisi adına acentalık, bayilik yahut brokerlik benzeri bir hukuki ilişkinin kurulması şeklinde yorumlanmayacaktır. Rotaneta gemi adamlarının sağlanması, Tekneler için gerekli yakıt, yiyecek, su vb. sarf malzemelerinin sağlanması, teknelerin sigortalanması hizmetlerini sağlamaz, bu amaçla herhangi bir organizatörlük işi üstlenmez. Rotaneta tekne kiralama hizmetlerinden doğabilecek vergisel sorumluluklara ilişkin herhangi bir danışmanlık vermez. Rotaneta hizmetleri kullanılarak yapılacak tekne kiralama hizmetlerinden doğan vergisel yükümlülükler tamamiyle tarafların sorumluluğunda olup, Rotaneta’dan bu sebeple herhangi bir vergisel yahut cezai sorumluluğunun doğması durumunda Kullanıcı Rotaneta’yı tazmin edecektir.

Her bir Tekne Sahibi, işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın kendisine elektronik ortamda taslağını iletmiş olduğu ya da Site üzerinde yayınlamış olduğu Para Transfer Sözleşmesi (“Para Transfer Sözleşmesi”) de kabul etmiş olur. Eğer Site’de herhangi bir Transfer Sözleşmesi yayınlanmıyor ise ve de Tekne Sahibi’ne söz konusu sözleşmenin taslağı gönderilmemiş ise, Tekne Sahibi basiretli bir tacir gibi davranarak Rotaneta’dan söz konusu Para Transfer Sözleşmesi’nin bir suretini – işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmeden önce – talep etmeli ve incelemelidir. Aksi takdirde, Tekne Sahibi söz konusu Para Transfer Sözleşmesi’nin en güncel versiyonunu kendiliğinden kabul etmiş sayılacaktır. Site’de Para Transfer Sözleşmesi’nin yayınlanması ancak Rotaneta’nın Tekne Sahibi’ne Para Transfer Sözleşmesi’nin farklı bir versiyonunu göndermiş olması ve bu versiyonun karşılıklı olarak imzalanmış olması halinde, Rotaneta’nın Tekne Sahibi’ne göndermiş olduğu Para Transfer Sözleşmesi versiyonu Tekne Sahibi’ni bağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Para Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olması için Tekne Sahibi’nin söz konusu Para Transfer Sözleşmesi’ni ayrıca imzalamasına gerek olmayacak, Tekne Sahibi’nin işbu Şartlar & Koşullar’ı kabul etmesi, Transfer Sözleşmesi’nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı hale gelmesi sonucunu doğuracaktır.

 

2. ÜYELİK
Kullanıcılar Rotaneta Hizmetlerinden faydalanabilmek için bir hesap (“Rotaneta Hesabı”) oluşturmak zorundadır. Rotaneta Hesabı, doğrudan www.rotaneta.comWebsitesi üzerinden elektronik posta adresi, kullanıcı adı ve şifre kullanılarak oluşturulabilir veya; Facebook, Google dahil ve bunlarla sınırlı olmayan internet sitelerinde var olan Harici Hesapları (i) Harici Hesap giriş bilgilerin Site üzerinden sağlanarak, ya da (ii) Rotaneta’nın Harici Hesap’a, bu Harici Hesaplar’ın kullanımını düzenleyen ilgili şartlar ve koşullar tarafından izin verildiği şekliyle, erişim yapılmasına izin vermek suretiyle bağlanabilmektedir. Kullanıcı, Harici Hesap giriş bilgilerini Rotaneta’ya bildirmek ve/veya Rotaneta’nın Harici Hesap’a (işbu Sözleşme’de bahsi geçen fakat bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir sebeple) erişim izni vermek konusunda yetkili olduğunu, Rotaneta’yı herhangi bir parasal bedel yahut tazminat ödeme yükümlülüğü altında bırakmaksızın kabul etmektedir Kullanıcı, Rotaneta ile Harici Hesap arasındaki bağlantıyı her zaman websitesindeki “Kişisel Bilgilerim” sekmesi yoluyla kaldırma hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, Rotaneta Hesabı’nın oluşturulabilmesi için Tekne Sahipleri eğer Tacir iseler(i) Ticaret Ünvanı veya İşletme adı; (ii) Tebligata Elverişli KEP adresini veya e-posta adresini, (iii) Esnaf ise Vergi Kimlik numarası, tacir ise Mersis numarası; (iv) Merkez adresi; (v) Telefon numarası bilgilerini; eğer tacir değil iseler (i) İsim-Soyisim; (ii) İkametlerinin bulunduğu il; (iii) Merkez adresi; (iv) Telefon numarası bilgilerini bulundurmak zorundadır. Kiracılar ise (i) İsim-Soyisim; (ii) E-posta adresi ve telefon numarası; (iii) İkamet edilen şehir bilgisi; (iv) Cinsiyet; (v) doğum tarihi bilgilerini ekleyebilirler.

Tacir olarak faaliyet gösteren Tekne Sahipleri, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği sağlanması gereken bilgilerin gerçeğe uygun olmasını sağlamakla yükümlü olup, gerçeğe aykırı verilen bilgiler sebebiyle Rotaneta’dan herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi bundan Rotaneta’nın uğradığı zararları da tazmin edecektir. Aracı hizmet sağlayıcı olarak Rotaneta’nın sorumluluğu, ilgili bilgilerin toplanılması için asıl Hizmet Sağlayıcı’ya gerekli ortamı sağlamaktan ibarettir 

Üyelik için verilen şifrenin güvenliğinden kullanıcı sorumlu olup, şifre bilgilerinin çalınması, ifşa edilmesi veya hesabın izinsiz kullanımı durumlarının herhangi birisinin gerçekleştiğini öğrendiğinde derhal Rotaneta’yı bilgilendirecektir. Kullanıcıların bu yükümlülüğe aykırı davranışı sebebiyle uğradıkları zarardan Rotaneta sorumlu olmayacağı gibi, şifre ve hesap bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi sebebiyle Rotaneta’nın uğradığı zarar ve ödemenk zorunda kalabileceği tazminat ve cezai işlemlerden sorumlu olacak olup Rotaneta bu zararları doğrudan kusurlu Kullanıcı’ya rücu etme hakkına sahiptir.

Kayıtlı E-Posta Adresi, (i) herhangi bir Tekne ile ilgili İlan oluşturulurken kullanılan Rotaneta Hesabı’nda Tekne Sahibi’ne ait olduğu belirtilen e-posta adresini, ve de buna ek olarak – mevcut ise – (ii) Tekne Sahibi’nin ya da Yetkili Kişi’nin veya yukarıda sayılan diğer kişilerin Rotaneta’ya bildirdiği sair e-posta adreslerini, ve de (iii) Tekne Sahibi’nin ya da Yetkili Kişiler’inin veya yukarıda sayılan diğer kişilerin Rotaneta ile iletişime geçerken kullandığı sair e-posta adreslerini ifade eder; burada sayılan bu e-posta adreslerinin tümü İnternet Sitesi üzerindeki Kayıtlı E-posta Adresi ve Tekne Sahibi adına Kayıtlı E-posta Adresi olarak kabul edilecektir.

Tekne Sahibi, kendisi, çalışanları, ortakları, Yetkili Kişiler’i veya sair üçüncü kişi veya kurumlar tarafından Rotaneta Hesabı üzerinden Hizmetler’e ve/veya sair konulara ilişkin olarak yapılan işlem, davranış, fiil, aktivite veya aksiyonlardan sorumludur ve İnternet Sitesi üzerindeki Kayıtlı E-posta Adresi’ne yapılan bildirimler ile doğrudan İnternet Sitesi üzerinden yapılan bildirimler Tekne Sahibi’ne yapılmış sayılır. İnternet Sitesi’nde Tekne Sahibi adına kayıtlı olan Kayıtlı E-posta Adresi’nden Tekne Sahibi sorumludur ve Kayıtlı E-posta Adresi aracılığıyla yapılan tüm iletişim Tekne Sahibi’ni bağlar.

Yetkili Kişi(ler), herhangi bir Tekne ile ilgili olarak İlan’ı oluşturan ve/veya Tekne ile ilgili bilgileri Rotaneta’ya ileten ve/veya İlan’ın oluşturulması için Rotaneta ile iletişime geçen kişi(ler)dir. Bu kişinin Tekne ve/veya İlan’la ve/veya Hizmetlerle ilgili tüm beyanları, taahhütleri ve sair iş işlemleri Tekne Sahibi’ni bağlar. Rotaneta’nın bu kapsamda işlem yapan kişilerin gerçekte temsil yetkisinin bulunup bulunmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tekne Sahibi, bu kapsamda kalan bir Yetkili Kişi’nin tüm beyan, taahhüt ve sair iş ve işlemlerinin kendisini bağladığını bu Sözleşme ile Rotaneta’ya ve Kiracılar’a peşinen ve gayrikabili rücu şekilde beyan ve taahhüt eder. 

Tekne sahibi, Rotaneta Hesabı oluştururken işbu kullanım şartlarının eki niteliğindeki “Para Trasferi Sözleşmesi”ni de kabul etmiş sayılır. Tekne Sahibi, Para Transfer Sözleşmesi’nin ıslak imzalı halini Rotaneta’ya posta yoluyla ileterek Onaylı Tekne Sahibi statüsünü edinir. Onaylı Tekne Sahipleri sistemde mavi tik ile gösterilir ve bu Kullanıcıların ilanları diğer Tekne Sahiplerinden öncelikli olarak listelenir.

Her bir kullanıcının en fazla Tekne Sahibi veya Kiracı hesabı bulunabilir. Tekne sahibi olan Kullanıcı’nın tekne kiralama hizmeti almak yahut Kiracı olan kullanıcının Tekne Kiralamak amacıyla Rotaneta hizmetini kullanmak istemesi durumunda bun Bir Kullanıcı’nın ikiden fazla hesabının olduğunun tespiti veya verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti halinde Rotaneta Kullanıcı’nın hesabını askıya alma veya tamamen ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.

 

3. İLAN
Tekne Sahibi sıfatına sahip olan üyeler, Rotaneta Hizmetlerinden yararlanmak için kiraladıkları tekneler ile konum, seyir rotaları ve kira bedelleriyle birlikte websitesi üzerinden ilan verebilirler. Verilen ilanlara ayrıca tekneye ait gerçek görseller eklenecektir. Kiralık tekne ilanlarında, teknelerin marka, model, beygir gücü bayrak, yakıt tipi, yakıt kapasitesi, yakıt maliyeti, motor tipi gibi özellikleri belirtilebilir. Kiralanan teknelerin tekne tipi, marka/modeli, ismi, kabin sayısı, yatak sayısı, tuvalet sayısı, kapasite, tekne uzunluğu, üretildiği yıl ve teknenin konumu bilgilerinin belirtilmesi zorunludur.

 Tekne niteliklerinin yanı sıra, Tekne sahibi ayrıca aşağıdaki ek özelliklerden birisi yahut birkaçını beraberinde sunmaktaysa buna ilişkin bilgileri dolduracaktır:

• Kiralamanın kaptanlı olup olmadığı;

• Mürettebat kişi sayısı

• Tekneye Özel Konfor Hizmetleri

• İsteğe bağlı ekstralar

Tekne Sahibi ilanında kiralanan teknenin seyir edeceği alanı belirtebilir. Seyir alanı Tekne’nin ve de Tekne’de bulunan kişilerin tümünün yasal olarak seyretmeye ya da giriş yapmaya izni olan yerler dışındaki rotaları içeremez. Seyir alanının belirlenmemesi durumunda seyir alanı teknenin teslim edildiği yer itibariyle yasal olarak makul biçimde seyir edebileceği alanı ifade edecektir.

Tekne sahibi, bir ilan oluştururken Rotaneta’ya teknenin sahibi olduğunu veya kiralama hakkına sahip olduğuna ilişkin belgeler ile teknenin ruhsatını, Turizm işletmesi belgesi, Gemi sicil tasdiknamesi, Bayrak şahadetnamesi, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi, Tonilato Belgesi, Denize Elverişlilik Belgesi, Gümrük Giriş Beyannamesi, Yeterlilik Belgesi, Sigorta Poliçesi, İmza Sirküleri ile tüm bu belgelerin geçerlilik tarihinde olduğu ve yasa gereği teknenin kiralanabilmesi ve işletilebilmesi amacıyla yapılması gereken sigortalar ile 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 29. Maddesine giren tekneler bakımından İlan Süresini Kapsar nitelikte tekne zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi örneği, gemi kaptanlı kiralanacaksa kaptanın kimlik bilgileri ile kaptanlık ruhsatı/ehliyeti/belgesi, mürettebat ile kiralanmakta ise mürettebatın kimlik bilgileri ve varsa gemi adamlığı belgelerini sunacaktır.

İlan oluşturan Tekne Sahibi;

1. Teknenin sahibi olduğunu yahut kiralama hakkına sahip olduğunu ve bu hususta yetkilendirilmiş olduğunu,

2. Teknenin ilanda belirtildiği şekilde kiralanabilmesi için tekne, kaptan ve mürettebata dair tüm belge, izin, sigorta ve lisansların alınmış ve kiralama süresi içerisinde de geçerli olduğunu,

3. İlan’a yüklenen Tekne’ye ilişkin herhangi bir resim, fotoğraf, çizim, ikon, logo, grafik, imajın gerçek olduğunu ve üçüncü kişilere ait SMK veya FSHEK’ndan doğan bir hakkı ihlal etmediğini,

4. Kiralama süresince teknenin kullanımını engeller nitelikte haciz, rehin vb. istihkak iddiaları ile yakalama, bağlama veya müsadere vb. idari kararları bulunmadığını,

5. Tekne ile birlikte vaadedilen kaptan veya mürettebat üyelerinin herhangi birisi hakkında taahhüt edilen hizmetin verilmesini engeller nitelikte yakalama, tutukluluk vb. durumun bulunmadığını,

6. Tekneye ilişkin teknik spesifikasyonların gerçeğe uygun olduğunu, tekneni bakımlarının yasal mevzuat gereğince ve teknenin işletilebilmesi için gerektiği ölçüde düzenli olarak yaptırıldığını ve kiralama amacına engel olacak arızaların bulunmadığını,

7. Kiracıların teknenin kullanımına ilişkin dürüstlük kuralı gereği bilmesi gereken tüm bilgilerin bulunduğunu

8. Tüm yasalara, vergi yükümlülüklerine ve yayınladığınız bir İlan’a dahil olan herhangi bir Tekne’ye uygulanabilecek, sigorta gerekliliklerine, sahil güvenlik düzenlemelerine, imar kurallarına, marina düzenlemelerine ve Tekneler’in kiralanması ve işletilmesine ilişkin yasalar da dahil olmak üzere kural ve düzenlemelere uyduğunutaahhüt etmektedir.

Rotaneta, ilan veren Tekne Sahibi’nin yukarıda sayılı taahhütlerini yerine getirip getirmediğinden veya üçüncü kişilerin veya kiracıların bu taahhütlere aykırılıkan doğan zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Rotaneta, herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak herhangi bir İlan’a erişimi kaldırma ya da engelleme hakkını saklı tutar.

Tekne Sahibi, Rotaneta’ya yayımlanan ilanların içeriğine dair geri alınamaz ve sınırsız bir kullanım hakkı vermektedir. Söz konusu kullanım hakkına istinaden Rotaneta, ilanları ve içeriklerini, bunlarla sınırlı olmamak üzere, işinin tanıtımı için sosyal paylaşım siteleri, bültenler ve herhangi başka tür reklam ve ticari amaç için kullanabilecektir.

Eğer Tekne Sahibi ve/veya ilgili İlan işbu Kullanım Koşulları’na ya da uygulamadaki yasaya veya mevzuata uygunluk göstermezse Rotaneta Tekne Sahibi’ne Hizmetler’ini sağlamayı askıya alabilir ya da durdurabilir.

Kullanıcılar Site içerisinde, açıklamalar, fotoğraflar, fiyatlar da dahil olmak üzere Tekne’ye ilişkin bilgileri içeren uygun İlanlar’ı araştırıp görüntüleme ve Rezervasyon talep etme imkanına sahiptir. Rotaneta websitesinde yayımlanan bilgiler Tekne Sahipleri’nin verdiği bilgilere dayanır. Rotaneta’nın bu bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Tekne Sahipleri Site’de gösterilen fiyat, müsaitlik ve diğer bilgileri güncel tutmak konusunda tüm sorumluluğa sahiptir. Rotaneta yalnızca Tekne Sahibi ile Kiracı arasında iletişim kurulması için destek olmaktan sorumludur. Rotaneta Tekne Sahibi ve Kiracı arasında mutabık kalınan konu ve hizmetlerin icra edilmemesi veya tam ve uygun icra edilmesinden sorumlu tutulamaz. Her bir Tekne Sahibi Site’de oluşturduğu ve/veya yayınladığı İlan’da gösterilen tüm bilgilerin (fiyatlar ve müsaitlik durumu dahil olmak üzere) doğruluğu, tamlığı ve gerçekliği konusunda Rotaneta ve Kullanıcılara karşı her daim sorumludur.

 

4. REZERVASYON
Müsaitlik Sorgulama
Kullanıcılar, Rotaneta’da bulunan ilan arama motorunu kullanarak ilanlar arsında kiralamak istedikleri tekneler için günlük veya saatlik olarak müsaitlik durumunu sistem üzerinden sorgulayabilirler. Sorgu talepleri Tekne Sahipleri’nin Partner sayfasına düşecektir. Kullanıcılar aynı anda en fazla 5 (beş) adet müsaitlik sorgusu yapabilirler. Tekne sahibi belirtilen tarihlerde teknenin müsait olduğunu onaylar, reddeder yahut tarihlerinin değiştirilmesini ister.

 

Rezervasyon ve Mesafeli Satış Sözleşmesi
Tekne sahibinin onayından sonra teknenin müsaitliği hususunda bu aşamadan sonra kullanıcının “Taleplerim” sayfasında tekne artık müsaitliği onaylı tekne olarak nitelendirilir ve kullanıcının ön ödeme yapacağı adıma geçebilir. Kullanıcı tekne sahibinin belirlediği ön ödeme tutarını (minimum %15) ödeme altyapısı üzerinden gerçekleştirir ve rezervasyon talebi gönderir. Rezervasyon talebi yapıldığı anda Rotaneta Tekne Sahibi’ni derhal websitesi ve kayıtlı e-posta adresi üzerinden bilgilendirecektir. 

Rezervasyon Talebi gönderebilmek için Kiracı’nın ödeme bilgilerini girmesi gerekir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı ya da Rotaneta tarafından kabul edilen herhangi başka bir ödeme yöntemi ile yapılabilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karta (tüm kira bedeline kadar) provizyon koyulabilir veya kredi kartı bilgileri saklanabilir. Ön Ödeme’ye eşit tutar Rezervasyon Talebi sırasında doğrudan çekilebilir ya da bloke edilebilir. Kredi kartı bilgilerinin saklanması ancak ödemenin alınmaması veya provizyon koyulması durumunda, Ön Ödeme Rezervasyon Onayı’nda alınır. Ödemenin banka kartı ya da herhangi başka ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir. 

Tekne sahibi, rezervasyon talebinin ulaştığı andan itibaren 24 saat içerisinde talebi kabul edebilir veya reddedebilir. 24 saat içerisinde yanıt verilmemesi durumunda rezervasyon talebi otomatik olarak reddedilmiş sayılır ve yapılan ön ödeme Kiracı’ya aynen iade edilir.

Rezervasyonun kabul edilmesi ile birlikte bu durum Kiracı’ya derhal websitesi ve kayıtlı e-posta adresi üzerinden bildirilir taraflar arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi (“MSS”) kurulmuş sayılır. Rotaneta kurulan MSS’nin hiçbir şekilde tarafı olmadığı gibi, sözleşmenin mevzuata uygun şekilde kurulması veya tarafların birbirlerine karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Kullanıcılar, Rotaneta websitesinde bulunan mesajlaşma özelliğini kullanarak ilanda belirtilmeyen ek hizmetleri vb. konuları tartışabilir, bu yolla tarafların ilanda yazılanlardan farklı şart ve koşullarda anlaşma yapması, işbu kullanım koşulları kapsamında kalmak şartıyla serbesttir. 

Bir Üye ile Tekne Sahibi arasında gönderilen mesajlarda, (i) telefon numarası, (ii) tekne ismi, (iii) adres ve e-posta adresi dahil olmak üzere herhangi bir iletişim bilgisi (iv) isim, soyadı ya da Site’de gözükmeyen herhangi başka isimler de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgi yazmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Site mesajlaşma uygulamasında, bu tür bilgileri derhal tespit edilerek sansürlenmesini sağlayan otomatik botlar aktif durumdadır ve Kullanıcılar Rotaneta’nın tüm mesaj akışlarını görüntüleme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Rotaneta taraflar arasında paylaşılan herhangi bir tür kişisel bilgi paylaşımını tespit ettiği takdirde, bu ilgili hesapları askıya alma, sonlandırma ya da devre dışı bırakma hakkına sahiptir. 

Rotaneta web sitesinde taraflarca onaylanacak olan MSS hükümleri yalnızca taraflarca üyelik ve ilan detaylarında verilecek bilgiler ile hazırlanacak olup, taraflar özel mesajlaşma yoluyla ayrıca ek hizmet verilmesi hususunda anlaşması durumunda, bu hususta ayrıca sözleşme yapılması ve buna ilişkin yasal yükümlülükler tarafları bağlayacak olup, Rotaneta sağlanacak ek hizmetlerin ifası yahut ödemeleri hususunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Ücretsiz İptal Süresi
Rezervasyon Onayı’nın alınmasını takiben Kiracı’nın 3 (üç) günlük ücretsiz iptal süresi bulunmaktadır.

Eğer, Ücretsiz İptal Süresi boyunca Kiracı onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmek isterse, herhangi bir ücret ödemeden bunu gerçekleştirebilir. Kiracı ödeme yöntemi olarak kredi kartını seçtiyse, Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir. Eğer çekim yerine blokaj yapılmışsa, Ön Ödeme’ye eşit tutarda bloke, Kiracı’nın kredi hesabından kaldırılır. Başka bir yöntem ile ödeme yapılmışsa tutar aynen iade edilir.

Eğer Ücretsiz İptal Süresinin sonunda iptal hakkı kullanılmazsa, kiracı’nın ücretsiz iptal hakkı geri dönülemez bir şekilde ortadan kalkar ve Tekne Sahibi Rezervasyon Onayı’nda bahsi geçen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir.

Bu andan itibaren Rezervasyon yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları altında izin verildiği takdirde iptal edilebilir.
 

6. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME
Hizmet Bedelinin Tamamının Ödenmesi 
Rezervasyon onayından sonra taraflarca kararlaştırılan sözleşme bedelinin (“Tam Rezervasyon Bedeli”) tamamının en geç teknenin teslim tarihine (“Check – in”) ödenmesi gerekmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Ön ödemeden bakiye kalan tutar ödenecektir. Bakiye tutarın ödenmesi hususunda taraflar anlaşabilir, Rotaneta Sistemi üzerinden veya banka havaleri yahut nakit vb. yollarla ödemenmesi hususunda karar kılabilirler.

Her bir İlan’a ilişkin Tam Rezervasyon Bedeli’ne karar vermek, ve Tam Rezervasyon Bedeli’nin İlan’da (ya da İlan’la ilgili olarak) Türkiye’deki uygulanabilir olan tüketici mevzuatına uygun bir şekilde yayınlanmasını sağlamak Tekne Sahibi’nin sorumluluğudur.

Hizmet bedelinin tamamı ödenmediği takdirde Tekne Sahibi’nin tekneyi teslimden kaçınma ve rezervasyonu iptal etme hakkı bulunmaktadır. Rezervasyonun bu sebeple iptal edilmesi durumunda durumda Kiracı’nın Rezervasyon için yaptığı herhangi bir ödeme (Ön Ödeme ve varsa sair ödemeler) Kiracı’ya iade edilmez, ve Kiracı’nın Rotaneta ya da Tekne Sahibi’nden – sınırlama olmaksızın, bu Sözleşme’de / Şartlar’da yazan haklar da dahil olmak üzere – herhangi bir talep hakkı olmaz).

 

Ödemeler
Rotaneta sistemi üzerinden verilen hizmetler ile kurulan MSS ve tekne kiralamalarına ilişkin ödemeler PayTR Ödeme Hizmet Sağlayıcı sistemi üzerinden yapılacaktır.

Rotaneta tarafından tahsil edilen tutarlardan (duruma göre Ön Ödeme veya Rezervasyon Bedeli kadar olabilir.) Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar xxtarafından işbu kullanım şartlarına göre Tekne Sahibi’ne iletilir. Onaylı Tekne Statüsü olan Tekne Sahipleri’ne yapılan tüm ödemeler ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 4 (dört) gün içerisinde  banka hesabına aktarılır. Diğer Tekne Sahiplerine yapılacak ödemeler, 7. Maddede belirtilen bildirim halleri saklı kalmak üzere, Check-in yapılan tarihten 1 gün sonra aktarılır.

Rotaneta, (i) Tekne Sahibi’nin Rezervasyon’a konu olan hizmetleri Kiracı’ya vermeye başlamasından önce, Kiracı tarafından Rezervasyon’a ilişkin olarak yapılan ödemeleri Tekne Sahibi’ne iletmesi veya, (ii) tamamen kendi takdirine bağlı olarak, gerekli görmesi durumunda işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilen Para Transfer Sözleşmesi’ni Tekne Sahibi’nden imzalamasını ve orijinalini posta, orijinalin görüntüsünü ise e-posta veya mesaj yolu ile kendisine göndermesini talep edebilir.

Para Transfer Sözleşmesi’ne konu tahsilat ve iade işlemlerine ilişkin ve sadece bu işlemlerle sınırlı olmak üzere, Tekne Sahibi, Rotaneta’yı vekaleten hareket eden yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Rotaneta’nın ve/veya Rotaneta’nın yetkilendirdiği kişilerin yapacağı her türlü işlem Tekne Sahibi nezdinde kendisini temsilen yapılmış kabul edilecektir.

Rotaneta’nın mal, ürün, hizmet bedeline ilişkin fon akışına aracılık edilmesi konusunda anlaştığı üçüncü kişi şirket veya şirketlerin (xx) Rotaneta'ya ödeme yapmasıyla ve/veya Rotaneta’nın doğrudan ilgili tahsilatı yapmasıyla Tekne Sahibi’nin Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğü son bulur.

 

Dövizle Kiralama Yasağı 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No’lu Tebliğ’in 8/10. Maddesi uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen taşıt kiralama sözleşmeleri döviz ile veya dövize endekli olarak kararlaştırılamayacağından, Rotaneta Sistemi üzerinden Türk Lirası haricinde herhangi bir para birimi ile ilan verilemeyecek ve tüm işlemler Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.

Kullanıcıların Rotaneta sistemi haricinde anlaştıkları ek hizmet bedel ödemeleri hususunda  yapacakları döviz veya döviz endeksli ödemeler hususunda Rotaneta’nın hiçbir şekilde mevzuatta yahut kur değişikliklerinden doğan bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

7. CHECK-IN
Tekne kiralama hizmeti, tarafların anlaşmasına göre belirlenen konumda ve tarihte teknenin ve taahhüt edilen ek hizmetler ile birlikte sorunsuz ve kullanıma hazır şekilde teslimi yoluyla gerçekleştirilecektir.

Kiracı tekneyi kullanmaya başlamadan önce, seyir müddetince teknede bulunacak kişilerin isim, adres, doğum tarihi ve kimlik numaralarını (veya Pasaport numaralarını) ‘Kiraya verene’ liste halinde bildirmekle yükümlüdür.

Seyir başlangıcında belirtilen kaptan, mürettebat ile Kiracı ve bildirilen kişilerin listesine göre Liman başkanlığından alınacak olan Transitlog da bulunan kişilerin dışında, Teknede başkası bulunamaz ve bulunanlar terk edemez

 

Teslim Esnasında İnceleme
Tekne Sahibi, tekneyi teslim etmeden önce Kiracıya “Tekne Teslim Tutanağı”nı imzalatmak zorundadır. Kiracı Tekne Teslim Tutanağı’nı imzalamadan önce teknenin ilanda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığını, taahhüt edilen hizmetlerin sağlanıp sağlanamayacağını yahut teknede açıkça görülen bir ayıp olup olmadığını kendi teknik bilgisi ölçüsünde inceleyecektir. Eğer teknede açıkça gözle görülebilen bir ayıp mevcut ise, teknenin ilanda ve MSS’de belirtilen niteliklere sahip olmadığı açıkça anlaşılabiliyorsa, tekne ilandaki fotoğraflar ile aynı özellikleri taşımamaktaysa Kiracı Tekne Teslim Tutanağını imzalamaktan imtina etmek suretiyle durumu derhal ilgili tüm deliller (fotoğraf, tutanak, belge vb.) ile derhal Rotaneta’ya bildirerek tekneyi teslim almaktan kaçınabilir.

Böyle bir durumda, Rotaneta bu bildirimi inceleyerek iddiaların gerçek olup olmadığına karar verir. Bu süreçte Onaylı Tekne statüsüne sahip olmayan Tekne Sahiplerine yapılacak ödemeler bekletilir. Kiracının bildirimi haklı ise Rotaneta Sistemi üzerinden yapılan ödemeler Hizmet Bedeli hariç olmak üzere Kiracı’ya iade edilir. Onaylı Tekne Sahiplerine aktarılan ödemeler ile Rotaneta sistemi üzerinden yapılan ödemeler haricindeki veya Rotaneta Sistemi dışında kararlaştırılen ek hizmetler bakımından herhangi bir ayıplı ifa yahut ifa etmeme durumunda Rotaneta’nın hiçbir şekilde iade yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Rotaneta, hiçbir şekilde Tekne Sahibi tarafından taahhüt edilen hizmetlerin sağlanmaması, eksik sağlanması, ayıplı ifa vb. sebeplerden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

Kaptansız Seyir
Kaptansız bir Tekne kiralayarak Kiracı, Tekne Sahibi’ne ve Rotaneta’ya Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için kanunen gerekli olan belgeler, lisanslar ve sair izinlere ve de Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli olan yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Kiracı, Tekne Sahibi’nin (kaptan olmaksızın kiralanan) Tekne’yi teslim etmeden önce ya da Tekne’nin teslimi sırasında (i) Kiracı’nın söz konusu kanunen gerekli belgeler, lisanslar ve sair izinlere sahip olduğunu kontrol edebileceğini ve de (ii) Kiracı’nın Tekne’yi kullanma ve de Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli yetenek ve yeterliliğe sahip olduğunu kontrol edebileceğini (yani Kiracı’yı bu çerçevede bir teste tabi tutabileceğini) kabul eder.

Eğer Kiracı, Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için kanunen gerekli olan belgeler, lisanslar ve sair izinlere sahip değilse, ya da, Tekne Sahibi – tamamen kendi serbest takdirine göre – Kiracı’nın Tekne’yi kullanmak ve Tekne’ye kaptanlık yapmak için gerekli olan yetenek veya yeterliliğe sahip olmadığını tespit ederse, Tekne Sahibi Kiracı’dan – tüm ücretleri ve masrafları Kiracı tarafından karşılanmak üzere – profesyonel bir kaptan olmaksızın Tekne ile seyre çıkmamasını talep edebilir.

Bu durumda, eğer Kiracı tüm Kiralama Süresi için profesyonel bir kaptan tutmaz ise, (i) Kiracı Tekne’yi, Tekne ile seyir etmeksizin kullanabilir, başka bir ifade ile, Tekne teslim edildiği yerden ayrılamaz ve de (ii) Kiracı, Tekne ile seyre çıkamaması nedeniyle Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmının iadesini talep edemez.

Kaptansız seyir halinde teknenin veya mürettebatın uğrayabileceği zararlara karşılık Tekne Sahibi Kiracı’dan ayrıca bir depozito bedeli talep edebilir.

 

Geç Teslim
Tekne’nin teslimi 6 (altı) saatten ya da Kiralama Süresi’nin onda birinden (bu ikisinden hangisi daha kısa ise) daha uzun sürerse Rezervasyon Bedeli’nin teslimatın geciktiği süreye tekabül eden kısmı Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilecektir.

 

Teknenin Teslim Edilmemesi
Teslim tarihinde Tekne Sahibi tekneyi teslim edilecek yerde bulundurmamışsa ve bu durum en az 24 (yirmi dört) saatten uzun sürmüşse Tekne Sahibi hizmetten dönmüş sayılır ve Kiracı’nın bu hususta yaptığı bildirim ile henüz Tekne Sahibi’ne aktarılmamış ödemeler hizmet bedelinin kesilmesini müteakip Kiracı’ya iade edilecektir. Rotaneta sistemi üzerinden yapılmamış ödemeler ile Tekne Sahibi hesabına halihazırda geçirilmiş olan ödemelere ilişkin Rotaneta’nın herhangi bir iade yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Kiracının Tekneyi Teslim Almaması
Check-in tarihi itibariyle Kiracı’nın tekneyi teslim almaması durumunda Tekne Sahibi kiralama süresince teslim yapılacak limanda en az 48 (kırksekiz) saat veya Kiralama süresinin beşte biri (hangisi daha kısa ise) hazır bekletecektir. Belirtilen süre içerisinde Kiracının teslim almaması durumunda Kiracı’nın sözleşmeden döndüğü kabul edilerek hareket edilecek ve Kiracı’ya tekne kiralama yahut ek hizmetler bakımından herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır. Taraflar aralarında haricen yaptıkları anlaşma ile teslimi ileri bir tarihe erteleme hususunda serbesttirler.

 

8. SEYİR
Seyir Sırasında Kaptan’ın Talimatları, Çocukların Gözetimi ve Evcil Hayvanlar

Eğer Tekne kaptanlı olarak kiralandı ise, Kiracı ve Tekne’deki tüm misafirler kaptanın verdiği ve de Tekne’nin ya da Kiracı’nın veya misafirlerin güvenliğiyle ilgili olan / güvenliğini amaçlayan tüm kararları ve talimatları kabul edecek ve bunlara uyacaktır. Bu çerçevede, Kiracı Kaptan’ın güvenli olmayan koşullardan kaçınmak amacıyla seyir rotasını tespit edebileceğini / değiştirebileceğini kabul eder.

Eğer Tekne’de çocuklar var ise, Kiracı, bu çocukların her zaman Tekne’deki misafirler arasından bir yetişkinin ya da kendisinin gözetimi altına olmasını sağlayacağını taahhüt eder, Kiracı kendisinin ve de yetişkin misafirlerin Tekne’deki çocukların güvenliğinden sorumlu olduğunu kabul eder.

Kiracı, İlan detaylarında evcil hayvanların kabul edildiği belirtilmemişse, Tekne Sahibi’nin önceden vereceği yazılı onay olmadan Tekne’ye herhangi bir evcil ya da sair hayvanın çıkartılmamasını temin edecektir.

Gece konaklamalı kiralamalarda, Tekne Sahibi (sınırlama niteliğinde olmaksızın) yakıt ikmali ve/veya çıkış prosedürlerinin tamamlanması gibi nedenlerle Tekne’nin son akşam Çıkış lokasyonuna dönmesini ve burada bağlı durmasını isteyebilir. Çıkış lokasyonunda, Kiracı ertesi gün (yani Çıkış günü) Çıkış saatine kadar Tekne’de konaklayabilir.

Kiracı’nın veya Kiracı ile birlikte tekneyi kullanacak kişilerin seyir durumunda Kaptan’ın talimatlarına uymaması, mürettebata karşı suç teşkil edecek nitelikte hareketlerde bulunması, aşırı alkol veya uyuşturucu madde tesiri altında bulunması tekneye zarar vermesi veya seyir esnasında teknede buluna kimselerin güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunması durumunda Tekne Sahibi seyri derhal sonlandırıp tekneyi kendisi veya Kaptan’ın uygun bulduğu en yakın güvenli limana çekerek hizmeti sonlandırabilir. Böyle bir durumda Kiracı Rotaneta’dan herhangi bir iade yahut tazminat talebinde bulunamaz.

 

Teknenin Bozulması ya da Çalışmaz Hale Gelmesi 
Tekne’nin tesliminden sonra herhangi bir zamanda, herhangi bir teçhizatın/mekanizmanın bozulması, karaya oturma ya da çarpışma gibi bir sebeple ya da başkaca bir sebeple Tekne’nin çalışmaz hale gelmesi ve de bu durumun Tekne’nin seyre çıkmasını engelleyecek nitelikte olması halinde: Eğer bu durum, aralıksız olarak, 12 (on iki) saat ile 48 (kırk sekiz) saat arasında ya da 12 (on iki) saat ile Kiralama Süresi’nin onda biri arasında sürerse (hangisi daha kısa ise) ve de söz konusu çalışmaz hale gelme durumu Kiracı’nın herhangi bir hareketi ya da kusuru nedeniyle meydana gelmemiş ise, Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin – Tekne’nin çalışmaz halde olduğu süreye tekabül eden – kısmını Kiracı’ya iade edecektir. Eğer Tekne Sahibi ve Kiracı karşılıklı olarak anlaşır ise, ücret iadesi yerine Kiralama Süresi, Tekne’nin çalışmaz halde olduğu süreye tekabül eden süre kadar uzatılacaktır. Eğer Kiracı bu maddeden yararlanmak istiyor ise (Tekne kaptanlı kiralandı ise) kaptana, Tekne Sahibi’ne ya da Rotaneta’ya bildirimde bulunacaktır. Tekne’nin hareket edemez hale gelmesiyle ilgili ekstra masraflarla ilgili olarak Kiracı’nın herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Ancak, teknenin çalışmaz halde bulunduğu süreyle ilgili normal masrafları Kiracı karşılamaya devam edecektir.

Tekne – Kiracı’nın herhangi bir kusuru olmaksızın – tamamen kullanılamaz hale gelirse ya da Tekne yukarıda açıklandığı çerçevede çalışmaz hale gelirse ve de bu durum aralıksız olarak 48 (kırk sekiz) saatten ya da Kiralama Süresi’nin onda birinden daha fazla sürerse (hangisi daha kısa ise), Kiracı mesafeli satış sözleşmesini (yani MSS’yi) Tekne Sahibi’ne, Rotaneta’ya ya da (Tekne kaptanlı kiralandı ise) kaptana yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir. Söz konusu fesihten sonra 2 (iki) gün içinde Tekne Sahibi Kiracı’ya, Tam Rezervasyon Bedeli’nin belirli bir kısmını – herhangi bir faiz işlemeksizin – iade edecektir. Bu çerçevede, Tekne Sahibi tarafından Tam Rezervasyon Bedeli’nin, Kira Süresi’nin tamamen kullanılmaz hale gelme ya da çalışmaz hale gelme anından sonra kalan kısmına tekabül eden bölümü iade edilecektir. Bu şekilde bir fesihten sonra Kiracı’nın Tekne’nin zilyetliğini bırakması, yani Tekne’yi olduğu yerde bırakarak terk etmesi ile Tekne iade edilmiş olacaktır. Kiracı, Tekne Sahibi’nden kendisinin ve de misafirlerinin Tekne’nin normalde iade edilmesi gereken yere ulaşması için ve de makul bir şekilde konaklaması için yüklendiği masrafların tazminini talep edebilir.

Tekne’nin tesliminden sonra, Tekne ya da Tekne’deki herhangi bir ekipman ya da Tekne’nin herhangi bir teçhizatının / mekanizmasının herhangi bir sebeple bozulması halinde, eğer (i) söz konusu bozulma / arıza Tekne’nin seyre güvenli bir şekilde çıkmasını engellemiyorsa, ve de (ii) söz konusu bozulma / arıza Kiracı’nın kusuru nedeniyle gerçekleşmemişse, bu durumda Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin bir kısmını Kiracı’ya iade etmekle yükümlü kalacaktır, ve de Rotaneta söz konusu, Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya iade edilecek meblağı – kendi serbest takdirine göre – tespit edecektir.

 

9. CHECK OUT
Kiracı, kararlartırılan teslim tarihinde tekneyi belirtilen konumda hasarsız ve tam olacak şekilde Tekne Sahibi’ne veya Tekne Sahibi tarafından yetkilendirilen kişiye teslim edecektir.

Tekne Sahibi teknenin tesliminde Tekne Teslim Tutanağını teslim tarihi ve saati bilgilerini belirterek tekrar imzalatır ve bir nüshasını e-posta yoluyla Rotaneta’ya ulaştırır.

Eğer Kiracı Tekne’yi iade yerinde ve öngörülen Çıkış zamanında Tekne Sahibi’ne mücbir sebep dışında başkaca bir sebeple iade etmezse, bu durumda Kiracı Tekne Sahibi’ne Tekne’nin iadesine kadar gecikilen her gün için “Tekne’nin günlük ücreti artı günlük ücretin %25’si (yüzde yirmibeşi)” kadar bir tazminat öder. Kaptanlı kiralanan gemilerde gecikme için herhangi bir ek ödeme talep edilemez. Buna ek olarak, Kiracı İlan’a göre Tam Rezervasyon Bedeli’nin içinde olmayan, Tekne’nin kullanılmasına / işletilmesine dair tüm masrafları karşılar. Ayrıca, Tekne Sahibi’nin Tekne’ye dair sonraki kiralama / charter ilişkileri çerçevesinde karşılaştığı, Tekne’nin teslim edilememesi ya da teslimde gecikilmesi nedeniyle veya sonraki rezervasyonların / kiralamaların iptali nedeniyle uğradığı tüm zarar ve masraflar Kiracı tarafından tazmin edilecektir.

Aksi Kiracı ve Tekne Sahibi tarafından karşılıklı ve yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, Tekne Kiracı tarafından, Tekne’nin Check-in Tarihi’nde kendisine teslim edilmiş olduğu yerde iade edilecektir.

Tekne Check-in Tarihi’nde teslim alındıktan sonra, Kiracı’nın Tekne’yi Rezervasyon’da belirtilen Çıkış Tarihi’nden daha erken bir tarihte iade etmesi halinde dahi Kiracı’ya Tam Rezervasyon Bedeli’nin herhangi bir kısmı iade edilmeyecektir.

 

10 MÜCBİR SEBEP
Rotaneta kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, terör olayları, her türlü siyasi olaylar, darbe girişimleri, hava şartları, idari kararlar, salgın hastalıklar, seyahat yasakları ve sınırlamaları, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışında olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir. Bu Sözleşme çerçevesinde mücbir sebep, (i) Rotaneta, Tekne Sahibi, mürettebat ve Kiracı’nın makul kontrolünün dışında olan, ve (ii) bu kişilerin öngörmesi beklenemeyecek olan ve her halükarda (iii) benzer niteliklerde olan herhangi bir teknenin seyre çıkmasını engelleyecek nitelikte olan gelişmeler, olaylar, kazalar ya da doğal olaylardır (bu hallere – herhangi bir sınırlama niteliğinde olmaksızın ve de her halükarda (i) Tekne Sahibi, mürettebat, Kiracı ya da Rotaneta’nın kusurundan kaynaklanmayan ve de (ii) öngörülemeyen – grevler, lokavtlar, ayaklanmalar, toplumsal kargaşalar, terörizm eylemleri, abluka ve işgal halleri, savaş, yangın, patlama, sabotaj, fırtına, çarpışma, karaya oturma, sis, idari işlemler ve düzenlemeler, kirlenmiş yakıt alınması durumları dahildir). Bu sayılan sebeplere dayanmayan mürettebat değişimleri, tersane kaynaklı gecikmeler ve daha önceden öngörülebilen hava durumu şartları mücbir sebep teşkil etmez. Ayrıca, kişisel imkânsızlık halleri de mücbir sebep teşkil etmez. Mücbir sebep nedeniyle borçlarını ifa edemeyen taraf bu gecikmeden ve/veya ifasızlık halinden sorumlu tutulamayacaktır.

 

11. İPTAL KOŞULLARI
Kiracılar her rezervasyon ön ödemesi yapıldıktan sonra en fazla 3 (üç) gün süreyle %100 hiçbir koşul olmaksızın iade hakkı bulunmaktadır.

3 günlük süre geçtikten sonra yapılan ön ödeme hiçbir şekilde iade edilmez. Tam Rezervasyon Bedeli’nin kalan kısmının iptal ve iade edilmesi için Tekne Sahibi tarafından belirlenen ve ilanda belirtilen 4 farklı iptal politikası bulunmaktadır.

i) Geniş Rezervasyon Tipi, kiracının check-in tarihine son 7 gün kalana kadar rezervasyonunu iptal edebildiği ve bu süreye kadar kalan ödemesini Rotaneta üzerinden ödediyse kalan ödemenin tamamını iae alabildiği rezervasyon tipidir.

ii) Esnek Rezervasyon Tipi, kiracının check-in tarihine son 15 gün kalana kadar rezervasyonunu iptal edebildiği ve bu süreye kadar kalan ödemesini Rotaneta üzerinden ödediyse kalan ödemenin tamamını iade alabildiği rezervasyon tipidir. 

iv) Sıkı Rezervasyon Tipi, kiracıdan check-in tarihine son 45 gün kalana kadar rezervasyonunu iptal edebildiği ve bu süreye kadar kalan ödemesini Rotaneta üzerinden ödediyse kalan ödemenin tamamını iae alabildiği rezervasyon tipidir. Kiracılar ve tekne sahipleri tüm bu iptal politikalarını kabul ettiğini beyan ederek sisteme kayıt olurlar ve teknelerini kiralarlar.

İşbu iptal koşullarına göre iade edilmesi gereken tutarlar bakımından Rotaneta’nın sorumluluğu Rotaneta Sistemi üzerinden yapılan ödemeler ile hizmet bedeli kesintisinden kalan tutar bakımından sınırlı olup, tarafların haricen birbirlerine yaptıkları ödemeler hususunda Rotaneta’nın herhangi bir iade sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

12. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET
Site’de sağlanan tüm görsellerin, içeriklerin, yazıların, resimlerin, videoların, yazılımların ve sair unsurların mülkiyeti Rotaneta’ya ya da üçüncü kişilere aittir. Kullanıcı olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler ve sair unsurlar içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi içerikler, bilgiler ve bunların düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Rotaneta’ya’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da üçüncü şahıslara aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur. Rotaneta telif hakkına tabi hiçbir materyalinin, görsellerinin, içeriklerinin, yazılarının, resimlerinin, videolarının, yazılımlarının ve sair unsurlarının lisans veya iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal, görsel, içerik, yazı, resim, video, yazılım veya sair unsur hiçbir suretle, Rotaneta ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Ancak, Site’deki bilgilerin bir kısmının yazılı kopyası kişisel, ticari olmayan, şirket içi kullanım ve kayıtlar için kullanılabilir. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştirilemez. Kullanıcılar işbu şartların ihlali durumunda Rotaneta’nın uğrayacağı bütün zararı tazminle birlikte ifaya bağlı…… TL cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. İZLENME

Rotaneta ya da onun atadığı kişiler (diledikleri zaman) Site’de gerçekleşen her türlü aktivite ya da Site üzerinden iletilen ve alınan her türlü bilgiyi izleme hakkını saklı tutar ve izleyebilir. Tüm Site kullanıcıları ve tüm Üyeler söz konusu izleme ve ilgili erişim konusunda peşinen ve gayri kabili rücu şekilde Rotaneta’yı yetkilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine kalarak ve önden bilgi vermeksizin, uygunsuz bulduğu ya da (tamamen Rotaneta’nın serbest takdirine göre) Kullanım Koşulları’nı ihlal etmesi ihtimali olduğunu düşündüğü aktivite veya bilgi alışverişini inceleyebilir, sansürleyebilir ya da yasaklayabilir, fakat Rotaneta söz konusu inceleme, sansürleme, yasaklama işlemlerini yapmak konusunda herhangi bir yükümlülük altında değildir. Söz konusu izleme sırasında tüm bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir ya da işbu Sözleşme ile izin verilen amaçlar için kullanılabilir. Site’nin kullanımı (izinli ya da izinsiz kullanımı) bu tür bir izlemeye rıza göstermek anlamı taşır. İzinsiz kullanımlar ya da izinsiz kullanıcılar hakkında Rotaneta’nın kanundan, Sözleşme’den ve sair kaynaklardan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

Bu Şartlar’daki tüm düzenlemelere ek olarak, Rotaneta dilediği zamanda, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak ve de herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Site’yi kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir, (tek bir Üye için, birden çok Üye için ya da Üyeler’in tümü için) Hizmetler’in tümünü ya da bir kısmını vermeyi durdurabilir.

 

14. ARACI HİZMET SAĞLAYICININ SORUMLULUĞU
Rotaneta, Tekne Sahibi ile Kiracı arasında akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olmayıp, bundan doğan yükümlülükleri Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 48. Maddesi ile sınırlıdır. Bu kapsamda;

 

Bildirim Hattı
Kiracılar, Rotaneta sistemi üzerinden kurulmasına olanak verilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden  doğabilecek talep ve şikayetleri 0 (850) 308 78 68 (Telefon) booking@rotaneta.com (E-Posta) üzerinden iletebilirler. Kiracılar tarafından yapılan bildirimler talep numarası ile derhal işleme alınır. Kiracı, bildirim durumunu telefon numarasını arayarak takip edebilir. 

Rotaneta, Kiracılar tarafından yapılan bildirim ve şikayetleri derhal rotaneta sistemi üzerinden ve kayıtlı e-posta adreslerini bildirerek sözleşmenin gerektiği gibi ifa edilmesini ihtar eder veya Kiracı’nın bilgi taleplerini iletir. Tekne Sahibi, ihtarın kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 24 saat içerisinde gerekli bilgileri verir veya sözleşme kapsamında sunmayı taahhüt ettiği hizmetleride meydana gelen gecikme, ayıplı ifa yahut eksik ifaya ilişkin mücbir sebeplerini belgeleriyle Rotaneta’ya gönderir. Rotaneta, Tekne Sahibi’nden gelen cevabı en geç 24 saat içerisinde Kiracı’ya bildirir. Tekne Sahibi’nin herhangi bir açıklamada bulunmaması, hizmetin geç, ayıplı yahut eksik ifa edilmesi durumunda mücbir sebep hallerinin bulunmaması halinde Rotaneta, işbu kullanım şartları kapsamındaki işlemlerin üzerinde hiçbir önelde bulunmaksızın Tekne Sahibi’nin hesabını kapatabilir yahut askıya alabilir.

 

Sınırlı Sorumluluk
Rotaneta üzerinden sunulan tekne kiralama hizmetinin verilmesine ilişkin taraflar arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin sorumluluları, yalnızca Rotaneta internet sitesi üzerinden sunulmasına izin verilen hizmet ve ödemeler ile sınırlı olup, taraflar arasında ayrıca kararlaştırılan ve Rotaneta sistemi üzerinden ilan verilemeyen, taahhüde konu edilemeyen ve ödeme tahsil edilmeyen fazladan hizmetler hakında tüketiciye karşı hiçbir sorumluluğu yoktur

İnternet sitesi üzerinden Kiracı ve Tekne Sahiplerine verilen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi metinleri yalnızca Tekne Sahibi tarafından verilen ilan ve taraflarca verilen bilgiler ile hazırlanmakta olup, taraflardan herhangi birisinin gerçeğe aykırı olarak verdiği bilgi sebebiyle sözleşmeden doğan herhangi bir geç, ayıplı yahut eksik ifa durumundan sorumlu olmayacaktır. Özellikle Tekne Sahibi olarak Rotaneta sistemine ilan veren kişi ve kurumlar, verilen gerçeğe aykırı bilgiler sebebiyle Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve mezkur yönetmeliklerden kaynalı tüketicinin tüm taleplerini karşılamakla münhasıran sorumlu olup, herhangi bir şekilde Rotaneta’nın bu kapsamda yapmak zorunda kaldığı ödeme ve tazminat tutarlarının tamamından sorumludur.

 

15. CAYMA HAKKI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca Tüketicilerin cayma hakkı (a) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

Rotaneta’nın verdiği hizmet de, MSS uyarınca Tekne Sahibi’nin Tekne’yi ya da tekne kiralama hizmetini sunması da “belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine” ilişkin hizmetler olduğu için Kullanıcıların Rotaneta websitesi aracılığıyla satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili cayma hakkı bulunmamaktadır.